OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SERVERU IVANAJAKOVENKO.CZ

( dále jen „Podmínky“)

 

Znění účinné od 18. 9. 2017

 

 1. Obecná ustanovení
  1. „Poskytovatelem“ služeb na internetovém severu ivanajakovenko.cz provozovaném na doméně www.ivanajakovenko.cz (dále jen „server“) je podnikající fyzická osoba Ivana Jakovenko, IČ: 70781737, sídlem Radějovice 85, 25168. Provozovna Lochotínská 275, Praha 10 - Horní Měcholupy 109 00.
  2. „Uživatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb serveru.
  3. „Registrovaným Uživatelem“ je Uživatel, který se dle požadavků Poskytovatele (uvedení e-mailové adresy a hesla) zaregistroval k užívání služeb na serveru a získal přístup do členské sekce.

 

 1. Princip služby
  1. Poskytovatel zpřístupňuje na serveru svá autorská díla, zejména díla audiovizuální (rozhovory, webináře resp. webové semináře apod.), (dále jen „tituly“), některá bezplatně, jiná po uhrazení kupní ceny prostřednictvím platební brány ThePay.
  2. Veškeré tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití Uživatele, a to na území České republiky. Komerční nebo podnikatelské užití titulů a jakékoli veřejné užití titulů nebo užití titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
  3. Uživatel je povinen dodržovat smluvní ujednání uvedená v Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v Podmínkách je Poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby Uživatel potvrzuje, že s Podmínkami souhlasí. V případě nesouhlasu s Podmínkami není Uživatel oprávněn službu využít.
  4. Veškeré potřebné informace ke způsobu shlédnutí a způsobu úhrady titulů jsou k dispozici na serveru v odkazu Ceník. Uživatel objednáním a zaplacením členství potvrzuje, že se seznámil s informacemi a instrukcemi poskytovanými v rámci odkazu Ceník a souhlasí s nimi.
  5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za jeho hardwarové a softwarové vybavení a že zajištění připojení k internetu není součástí služby.

 

 1. Práva a povinnosti Uživatele, Registrovaného uživatele
  1. Registrovaný Uživatel se zavazuje vyplnit své registrační údaje pravdivě, aktuálně a úplně.
  2. Registrovaný Uživatel nesmí sdělit své přihlašovací údaje (údaje umožňující přístup na Server) třetí osobě, ani jí umožnit přístup k nim.
  3. Každý Registrovaný Uživatel má k dispozici svůj osobní uživatelský účet. Registrovaný Uživatel není oprávněn svůj uživatelský účet sdílet se třetí osobou.
  4. Registrovaný Uživatel souhlasí s tím, aby mu Poskytovatel zasílal prostřednictvím e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o nabízených službách, popřípadě obchodní sdělení dalších fyzických či právnických osob, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu.
  5. Uživatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že všechny osobní údaje poskytuje dobrovolně.
  6. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady zpracování osobních údajů.

 

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel je při porušení těchto Podmínek Uživatelem popř. Registrovaným Uživatelem oprávněn bez dalšího zrušit uživatelský účet Uživatele popř. Registrovaného Uživatele, zablokovat přístup na servery Poskytovatele a zablokovat přístup z IP adresy.
  2. Poskytovatel je oprávněn umisťovat na Server nebo zasílat Uživateli prostřednictvím e-mailu obchodní sdělení informující o nabízených službách, popřípadě obchodní sdělení dalších fyzických či právnických osob, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá výhradně elektronicky (e-mailem) kromě výjimek uvedených v těchto Podmínkách.
  2. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit bez předchozího upozornění Uživatele, s tím, že za platné a účinné se považují Podmínky, které jsou aktuálně uveřejněny na serveru.
  3. Sledování titulů je zcela na dobrovolném rozhodnutí Uživatele popř. Registrovaného Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv psychickou nebo fyzickou újmu, která by případně mohla nastat.
  4. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky a nabývají účinnosti dne 18. 9. 2017.